Warunki uczestnictwa

Organizatorem szkoleń jest TAW Polska Sp. z o.o. z, ul. Robotnicza 50, 53-608 Wrocław,
zarejestrowana w VI Wydziale Gospodarczym KRS we Wrocławiu, KRS 0000232781,
REGON 020048534.
 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza i udzielnie
zgody na przetwarzanie danych na potrzeby komunikacji marketingowej TAW Polska sp. z
o.o.
 W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 3 pracowników z jednej firmy.
 TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu
szkolenia z ważnych przyczyn losowych. O takiej sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani
najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (22.02.2021 r.).
 TAW Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wykorzystania materiału nagranego w
trakcie wydarzenia dla potrzeb marketingowych.
 Wydarzenie jest adresowane do aktualnych i przyszłych klientów. TAW Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika jeśli jego udział jest sprzeczny z
interesem TAW Polska sp. z o.o. (przedstawiciele firm szkoleniowych, freelancerzy itp.).
 Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej na adres info@tawpolska.pl.
 Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Zgłoszenie musi być dokonane w formie pisemnej na
adres info@tawpolska.pl.